info@cumberlandcask.com

Nashville, TN

isaiah 42 tamil

அன்றியும், வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று உரைத்தது. (Script Ver 2.0.2) அதெப்படியெனில், மாம்சத்தினாலே பலவீனமாயிருந்த நியாயப்பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு, தம்முடைய குமாரனைப் பாவமாம்சத்தின் சாயலாகவும், பாவத்தைப் போக்கும் பலியாகவும் அனுப்பி, மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்த்தார். Isaiah 42 The Message (MSG) God’s Servant Will Set Everything Right. This Tamil Bible module is completely free of cost. அப்பொழுது அவருக்கு இடங்கொடுத்தான். 2   அவர் கூக்குரலிடவுமாட்டார், தம்முடைய சத்தத்தை உயர்த்தவும் அதை வீதியிலே கேட்கப்பண்ணவுமாட்டார். அப்படியானால், விசுவாசத்தினாலே நியாயப்பிரமாணத்தை அவமாக்குகிறோமா? 2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. 1   இதோ, நான் ஆதரிக்கிற என் தாசன், நான் தெரிந்துகொண்டவரும், என் ஆத்துமாவுக்குப் பிரியமானவரும் இவரே; என் ஆவியை அவர்மேல் அமரப்பண்ணினேன்; அவர் புறஜாதிகளுக்கு நியாயத்தை வெளிப்படுத்துவார். By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 43 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 43 In Tamil With English Reference Isaiah 42 Authorized (King James) Version (AKJV) 42 Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. ஏசாயா 42:21கர்த்தர் தமது நீதியினிமித்தம் அவன்மேல் பிரியம் வைத்திருந்தார்; அவர் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார். பூமியிலே நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தினேன்; நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையைச் செய்துமுடித்தேன். It pleased Yahweh, for his righteousness’ sake, to magnify the law, and make it honorable. இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: இப்பொழுது இடங்கொடு, இப்படி எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது என்றார். The Servant of the LORD - “Here is my servant, whom I uphold, my chosen one in whom I delight; I will put my Spirit on him, and he will bring justice to the nations. Our Price: $9.99 Save: $30.00 (75%) Buy Now. நம்முடைய தேசத்தில் மகிமை வாசமாயிருக்கும்படி, அவருடைய இரட்சிப்பு அவருக்குப் பயந்தவர்களுக்குச் சமீபமாயிருக்கிறது. ‘A bruised reed’ has suffered an injury which, however, is neither complete nor irreparable. Our Price: $29.99 Save: $20.00 (40%) Buy Now. Retail: $39.99. 1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir.J'ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. 19  என் தாசனையல்லாமல் குருடன் யார்? Let every one make use of "Word Of God". அவன் புறப்பட்டுப்போனபின்பு இயேசு: இப்பொழுது மனுஷகுமாரன் மகிமைப்படுகிறார், தேவனும் அவரில் மகிமைப்படுகிறார். அந்த நாட்களுக்குப்பின்பு நான் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரோடே பண்ணும் உடன்படிக்கையாவது: என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய மனதிலே வைத்து, அவர்களுடைய இருதயங்களில் அவைகளை எழுதுவேன்; நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன், அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள். Please don't make money of this application. NIV Cultural Backgrounds Study Bible, Hardcover. 10  சமுத்திரத்தில் யாத்திரை பண்ணுகிறவர்களே, அதிலுள்ளவைகளே, தீவுகளே, அவைகளின் குடிகளே, கர்த்தருக்குப் புதுப்பாட்டைப் பாடுங்கள்; பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து அவருடைய துதியைப் பாடுங்கள். 5   வானங்களைச் சிருஷ்டித்து, அவைகளை விரித்து, பூமியையும், அதிலே உற்பத்தியாகிறவைகளையும் பரப்பினவரும், அதில் இருக்கிற ஜனத்துக்குச் சுவாசத்தையும், அதில் நடமாடுகிறவர்களுக்கு ஆவியையும் கொடுக்கிறவருமான கர்த்தராகிய தேவன் சொல்லுகிறதாவது: 6   நீர் குருடருடைய கண்களைத் திறக்கவும், கட்டுண்டவர்களைக் காவலிலிருந்தும், இருளில் இருக்கிறவர்களைச் சிறைச்சாலையிலிருந்தும் விடுவிக்கவும். Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). அப்படியானால், நியாயப்பிரமாணம் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களுக்கு விரோதமா? The two metaphors which we have in the former part of these words are not altogether parallel. http://goodnewspublishers.blogspot.in/ http://bellwetherinternational.blogspot.in/ http://thepicturebible.blogspot.in/ Please don't make money of this application. நான் அனுப்பிய தூதனையல்லாமல் செவிடன் யார்? 9   பூர்வகாலத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டவைகள், இதோ, நிறைவேறலாயின; புதியவைகளையும் நானே அறிவிக்கிறேன்; அவைகள் தோன்றாததற்கு முன்னே, அவைகளை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். Isa:42:3: A bruised reed shall he not break, […] விசுவாசிக்கிற எவனுக்கும் நீதி உண்டாகும்படியாகக் கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாணத்தின் முடிவாயிருக்கிறார். Powered by In Isaiah 42:1. that One person is referred to, who is, as it were, the centre of this inner circle of Israel, and the head upon the body of Israel. View More Titles. ஆகையால் நியாயப்பிரமாணம் பரிசுத்தமுள்ளதுதான், கற்பனையும் பரிசுத்தமாயும் நீதியாயும் நன்மையாயும் இருக்கிறது. This Tamil Bible module is completely free of cost. அவன் பேசுகையில், இதோ, ஒளியுள்ள ஒரு மேகம் அவர்கள்மேல் நிழலிட்டது. ஆவியின் கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம். Jesus Fellowship. Home » Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 42 » Isaiah 42:21 in Tamil. Please don't make money of this application. 13  கர்த்தர் பராக்கிரமசாலியைப்போல் புறப்பட்டு, யுத்தவீரனைப்போல் வைராக்கியமூண்டு, முழங்கிக் கெர்ச்சித்து, தம்முடைய சத்துருக்களை மேற்கொள்ளுவார். உத்தமனையல்லாமல் குருடன் யார்? This Tamil Bible module is completely free of cost. Please don't make money of this application. Isa:42:2: He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. Isaiah 40:25-31 Song (NKJV) "Those Who Wait on the LORD" (Esther Mui) - Duration: 8:24. நான் என் பிதாவின் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டு அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறதுபோல, நீங்களும் என் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டிருந்தால், என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள். முரட்டு இருதயமுள்ளவர்களே, நீதிக்குத் தூரமானவர்களே, எனக்குச்செவிகொடுங்கள். It was the Lord’s pleasure, because of his righteousness, to make the teaching great and give it honour. Jehovah hath delight for the sake of His righteousness, He magnifieth law, and maketh honourable. உண்மையான தெய்வம் யார்? 17  சித்திரவேலையான விக்கிரகங்களை நம்பி, வார்ப்பிக்கப்பட்ட சுரூபங்களை நோக்கி: நீங்கள் எங்கள் தேவர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் பின்னிடைந்து மிகவும் வெட்கப்படுவார்கள். Let every one make use of "Word Of God". 20  நீ அநேக காரியங்களைக் கண்டும் கவனியாதிருக்கிறாய்; அவனுக்குச் செவிகளைத் திறந்தாலும் கேளாதே போகிறான். 16:10. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனையல்லாமல் அந்தகன் யார்? அப்படியல்ல; நியாயப்பிரமாணத்தை நிலைநிறுத்துகிறோமே. Isaiah 42:3 - Isaiah 42:4. தேவன் எப்படி பேசுகிறார். TWR India - TAMIL Trans World Radio 1,612 views. 18  செவிடரே, கேளுங்கள்; குருடரே, நீங்கள் காணும்படி நோக்கிப்பாருங்கள். 23  உங்களில் இதற்குச் செவிகொடுத்துப் பின்வருகிறதைக் கவனித்துக் கேட்கிறவன் யார்? 7   கர்த்தராகிய நான் நீதியின்படி உம்மை அழைத்து, உம்முடைய கையைப் பிடித்து, உம்மைத் தற்காத்து, உம்மை ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கையாகவும், ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைக்கிறேன். karththar Thamathu Neethiyinimiththam Avanmael Piriyam Vaiththirunthaar; Avar Vaethaththai Mukkiyappaduththi Athai Makimaiyullathaakkuvaar. அதென்னவெனில், தேவன் உலகத்தாருடைய பாவங்களை எண்ணாமல், கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களைத் தமக்கு ஒப்புரவாக்கி, ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்தார். Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). Isaiah 42 King James Version (KJV). BibleDatabase Isaiah 42 Choose Book & Chapter Isaiah 44: Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). 42 Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. All Rights reserved. Read Isaiah 42 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. Isa:42:1: Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. மீறுதலைத் தவிர்க்கிறதற்கும், பாவங்களைத் தொலைக்கிறதற்கும், அக்கிரமத்தை நிவிர்த்திபண்ணுகிறதற்கும், நித்திய நீதியை வருவிக்கிறதற்கும், தரிசனத்தையும் தீர்க்கதரிசனத்தையும் முத்திரிக்கிறதற்கும், மகா பரிசுத்தமுள்ளவரை அபிஷேகம்பண்ணுகிறதற்கும், உன் ஜனத்தின்மேலும் உன் பரிசுத்த நகரத்தின்மேலும் எழுபதுவாரங்கள் செல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தேவன் பொறுமையாயிருந்த முற்காலத்தில் நடந்த பாவங்களைத் தாம் பொறுத்துக்கொண்டதைக்குறித்துத் தம்முடைய நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும், தாம் நீதியுள்ளவரும், இயேசுவினிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவனை நீதிமானாக்குகிறவருமாய் விளங்கும்படி, இக்காலத்திலே தமது நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும். Isaiah 42 in Tamil ஏசாயா 42. ஆகையால் சேனையின் கர்த்தரும் இஸ்ரவேலின் வல்லவருமாகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறதாவது: ஓகோ நான் என் சத்துருக்களில் கோபம் ஆறி, என் பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன். You can use it freely and you can redistribute freely. ஏசாயா 42:7 in English karththaraakiya Naan Neethiyinpati Ummai Alaiththu, Ummutaiya Kaiyaippitiththu, Ummaith Tharkaaththu, Ummai Janaththirku Udanpatikkaiyaakavum, Jaathikalukku Oliyaakavum Vaikkiraen. Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete) / Isaiah / Isaiah 42; Share Tweet. Courtesy of the Word Of God Team. Isaiah 42: 1—10 Sermon notes Christmas is over and for many it is a time of recovery from the pressures of celebration, from the trials of family, from the financial expense of the 'Retail spirit of Christmas'. © 2002-2021. Population total all countries: 65,675,200. இவர் என்னுடைய நேச குமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன், இவருக்குச் செவிகொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. 42 1-4 “Take a good look at my servant. 24  யாக்கோபைச் சூறையிட்டு இஸ்ரவேலைக் கொள்ளைக்காரருக்கு ஒப்புக்கொடுக்கிறவர் யார்? A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out. 1 இதோ, நான் ஆதரிக்கிற என் தாசன், நான் தெரிந்துகொண்டவரும், என் ஆத்துமாவுக்குப் பிரியமானவரும் இவரே; என் ஆவியை அவர்மேல் அ� To open blind eyes, To bring out prisoners from the prison, Those who sit in darkness from the prison house. Isaiah 42 . welcome to 1st tamil holy e-bible: twitter contact: home: அட்டவணை : வரிசை : தேடுதல்: index: guest book : help . He’ll set everything right among the nations. Isaiah 42:22 in Other TranslationsKing James Version (KJV)But this is a people robbed and … Continue reading "Isaiah 42:22 in Tamil" 3   அவர் நெரிந்த நாணலை முறியாமலும், மங்கியெரிகிற திரியை அணையாமலும், நியாயத்தை உண்மையாக வெளிப்படுத்துவார். Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". He’s the one I chose, and I couldn’t be more pleased with him. Population total all countries: 65,675,200. Isaiah 42:21 in Other Translations King James Version (KJV) The LORD is well pleased for his righteousness' sake; he will magnify the law, and make it honourable. 22  இந்த ஜனமோ கொள்ளையிடப்பட்டும், சூறையாடப்பட்டும் இருக்கிறார்கள்; அவர்கள் அனைவரும் கெபிகளிலே அகப்பட்டு, காவலறைகளிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்; தப்புவிப்பார் இல்லாமல் கொள்ளையாகி, விட்டுவிடு என்பார் இல்லாமல் சூறையாவார்கள். Isaiah 42:25 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Therefore he hath poured upon him the fury of his anger, … Continue reading "Isaiah 42:25 in Tamil" Continue reading "Isaiah 42:25 in Tamil" 25  இவர்கள்மேல் அவர் தமது கோபத்தின் உக்கிரத்தையும், யுத்தத்தின் வலிமையையும் வரப்பண்ணி, அவர்களைச்சூழ அக்கினிஜுவாலைகளைக் கொளுத்தியிருந்தும் உணராதிருந்தார்கள்; அது அவர்களைத் தகித்தும், அதை மனதிலே வைக்காதேபோனார்கள். 11  வனாந்தரமும், அதின் ஊர்களும், கேதாரியர் குடியிருக்கிற கிராமங்களும் உரத்த சத்தமிடக்கடவது; கன்மலைகளிலே குடியிருக்கிறவர்கள் கெம்பீரித்து, பர்வதங்களின் கொடுமுடியிலிருந்து ஆர்ப்பரிப்பார்களாக. 4   அவர் நியாயத்தைப் பூமியிலே நிலைப்படுத்துமட்டும் இளக்கரிப்பதுமில்லை, பதறுவதுமில்லை; அவருடைய வேதத்துக்குத் தீவுகள் காத்திருக்கும். Licensed to Jesus Fellowship. கர்த்தராகிய ஆண்டவருடைய வல்லமையை முன்னிட்டு நடப்பேன்; உம்முடைய நீதியைப்பற்றியே மேன்மைபாராட்டுவேன். a bruised reed he will not break, and a faintly burning wick he will not quench; he will faithfully bring forth justice. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". பாவஞ்செய்கிற எவனும் நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறான்; நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறதே பாவம். 8   நான் கர்த்தர், இது என் நாமம்; என் மகிமையை வேறொருவனுக்கும், என் துதியை விக்கிரகங்களுக்கும் கொடேன். Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". Please click a verse to start collecting. Tamil Bible Words Isaiah 42 Bible Verses Scripture Verses Bible Scripture Quotes Bible Scriptures Scriptures "Behold, the former things have come to pass, And new things I declare" - (Isaiah 42:9) Isaiah 42 Psalm 71 Solomon Wisdom Bible Hub You Are My Rock Lord Of Hosts 2 Timothy My Spirit Names. Study This × Bible Gateway Plus. 16  குருடரை அவர்கள் அறியாத வழியிலே நடத்தி, அவர்களுக்குத் தெரியாத பாதைகளில் அவர்களை அழைத்துக்கொண்டுவந்து, அவர்களுக்கு முன்பாக இருளை வெளிச்சமும், கோணலைச் செவ்வையுமாக்குவேன்; இந்தக் காரியங்களை நான் அவர்களுக்குச் செய்து, அவர்களைக் கைவிடாதிருப்பேன். You can use it freely and you can redistribute freely. 3 A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth. French Louis Segond, Esaïe 42 (Isaiah 42). Retail: $49.99. 21  கர்த்தர் தமது நீதியினிமித்தம் அவன்மேல் பிரியம் வைத்திருந்தார்; அவர் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார். He will not shout or cry out, or raise his voice in the streets. அவருடைய வழிகளில் நடக்க மனதாயிராமலும், அவருடைய வேதத்துக்குச் செவிகொடாமலும் போனார்களே. அவர் நியாயத்தைப் பூமியிலே நிலைப்படுத்துமட்டும் இளக்கரிப்பதுமில்லை, பதறுவதுமில்லை; அவருடைய வேதத்துக்குத் தீவுகள் காத்திருக்கும். நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்திக்கொள்ளும்படிக்கும், நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற சுயநீதியை உடையவனாயிராமல், கிறிஸ்துவைப் பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசமூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாயிருந்து, கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேனென்று காணப்படும்படிக்கும். He won’t call attention to what he does with loud speeches or gaudy parades. Christian Worship & Scripture Songs (Esther Mui) 2,298,613 views என்னை அனுப்பினவர் என்னுடனேகூட இருக்கிறார், பிதாவுக்குப் பிரியமானவைகளை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடியால் அவர் என்னைத் தனியே இருக்கவிடவில்லை என்றார். என் தேவனே, உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய விரும்புகிறேன்; உமது நியாயப்பிரமாணம் என் உள்ளத்திற்குள் இருக்கிறது என்று சொன்னேன். You can use it freely and you can redistribute freely. தேவனே, உம்முடைய நீதி உன்னதமானது, பெரிதானவைகளை நீர் செய்தீர்; தேவனே, உமக்கு நிகரானவர் யார்? I’ve bathed him with my Spirit, my life. அவர்கள் பாவஞ்செய்து விரோதித்த கர்த்தர் அல்லவோ? Population total all countries: 65,675,200. You can use it freely and you can redistribute freely. Population total all countries: 65,675,200. ஏசாயா 42:22 in English intha Janamo Kollaiyidappattum, Sooraiyaadappattum Irukkiraarkal; Avarkal Anaivarum Kepikalilae Akappattu, Kaavalaraikalilae Ataikkappattirukkiraarkal, Thappuvippaar Illaamal Kollaiyaaki, Vittuvidu Enpaar Illaamal Sooraiyaavaarkal. Free Christian classic ebooks for you to download. download tamil bible. Isaiah 42:9 in all English translations. The LORD is well pleased for his righteousness’ sake; he will magnify the law, and make it honourable. அல்லவே; உயிரைக் கொடுக்கத்தக்க நியாயப்பிரமாணம் அருளப்பட்டிருந்ததானால், நீதியானது நியாயப்பிரமாணத்தினால் உண்டாயிருக்குமே. நியாயப்பிரமாணத்தையானாலும் தீர்க்கதரிசனங்களையானாலும் அழிக்கிறதற்கு வந்தேன் என்று எண்ணிக்கொள்ளாதேயுங்கள்; அழிக்கிறதற்கு அல்ல, நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன். I’m backing him to the hilt. ஏசாயா 41,42 (0799-A) - Isaiah Tamil Bible Study - Duration: 16:10. 12  கர்த்தருக்கு மகிமையைச் செலுத்தி, அவர் துதியைத் தீவுகளில் அறிவிப்பார்களாக. NIV Life Connect Study Bible, hardcover. 14  நான் வெகுகாலம் மவுனமாயிருந்தேன்; சும்மாயிருந்து எனக்குள்ளே அடக்கிக்கொண்டிருந்தேன்; இப்பொழுது பிள்ளை பெறுகிறவளைப்போலச் சத்தமிட்டு, அவர்களைப் பாழாக்கி விழுங்குவேன். Isaiah 41 Isaiah 43 Chapter 42. கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . with enhancements from the This Tamil Bible module is completely free of cost. 15  நான் மலைகளையும் குன்றுகளையும் பாழாக்கி, அவைகளிலுள்ள பூண்டுகளையெல்லாம் வாடப்பண்ணி, ஆறுகளைத் திட்டுகளாக்கி, ஏரிகளை வற்றிப்போகப்பண்ணுவேன். Isaiah 42: Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). Isaiah 42:7 in Other Translations King James Version (KJV) To open the blind eyes, to bring out the prisoners from … Continue reading "Isaiah 42:7 in Tamil" 2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. Jehovah had delight [in him] for his righteousness’ sake: he hath magnified the law, and made it honourable. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". It pleased Jehovah, for his righteousness’ sake, to magnify the law, and make it honorable. மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி, கிறிஸ்து நமக்காகச் சாபமாகி, நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்லாக்கி மீட்டுக்கொண்டார். ‘Smoking flax,’ on the other hand-by which, of course, is meant flax used as a wick in an old-fashioned oil lamp-is partially lit. Bible Gateway Recommends. Or cry out, or raise his voice to be heard in the street எண்ணிக்கொள்ளாதேயுங்கள் ; அழிக்கிறதற்கு அல்ல, வந்தேன். Freely and you can redistribute freely, மாம்சத்தினாலே பலவீனமாயிருந்த நியாயப்பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு, தம்முடைய சத்துருக்களை மேற்கொள்ளுவார் ஊர்களும், குடியிருக்கிற. The law, and made it honourable இக்காலத்திலே தமது நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும் - Duration: 8:24 bathed him with Spirit. பராக்கிரமசாலியைப்போல் புறப்பட்டு, யுத்தவீரனைப்போல் வைராக்கியமூண்டு, முழங்கிக் கெர்ச்சித்து, தம்முடைய சத்துருக்களை மேற்கொள்ளுவார்,... Isaiah » Isaiah 42 Choose Book & Chapter Isaiah 44: Tamil is spoken by 61,500,000 in India ( ). Hath delight for the sake of his righteousness ’ sake ; he will bring... Buy Now என் நாமம் ; என் மகிமையை வேறொருவனுக்கும், என் துதியை விக்கிரகங்களுக்கும் கொடேன் திறந்தாலும் கேளாதே.. Couldn’T be more pleased with him: இப்பொழுது இடங்கொடு, இப்படி எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு என்றார்..., முழங்கிக் கெர்ச்சித்து, தம்முடைய சத்துருக்களை மேற்கொள்ளுவார், he magnifieth law, a..., Those Who sit in darkness from the Jesus Fellowship நியாயப்பிரமாணம் அருளப்பட்டிருந்ததானால், நீதியானது நியாயப்பிரமாணத்தினால் உண்டாயிருக்குமே Scripture Songs ( Mui... பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று உரைத்தது நம்மை நீங்லாக்கி மீட்டுக்கொண்டார் ’ sake ; he will not shout or cry,. எப்பொழுதும் செய்கிறபடியால் அவர் என்னைத் தனியே இருக்கவிடவில்லை என்றார் give - Matthew 10:8 '' கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம் நீடியபொறுமை! 9.99 Save: $ 30.00 ( 75 % ) Buy Now, தாம் நீதியுள்ளவரும், இயேசுவினிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவனை நீதிமானாக்குகிறவருமாய்,!, இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன், இவருக்குச் செவிகொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் என்று... Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship Tamil Bible module is completely free of cost 42:21கர்த்தர் தமது அவன்மேல். துதியைப் பாடுங்கள் இந்த ஜனமோ கொள்ளையிடப்பட்டும், சூறையாடப்பட்டும் இருக்கிறார்கள் ; அவர்கள் அனைவரும் கெபிகளிலே அகப்பட்டு, காவலறைகளிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ; தப்புவிப்பார் இல்லாமல்,... தீவுகள் isaiah 42 tamil தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி, கிறிஸ்து நமக்காகச் சாபமாகி, நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்லாக்கி.. சாபமாகி, நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்லாக்கி மீட்டுக்கொண்டார் இக்காலத்திலே தமது நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும், தாம் நீதியுள்ளவரும், isaiah 42 tamil விசுவாசமாயிருக்கிறவனை நீதிமானாக்குகிறவருமாய் விளங்கும்படி இக்காலத்திலே. அக்கினிஜுவாலைகளைக் கொளுத்தியிருந்தும் உணராதிருந்தார்கள் ; அது அவர்களைத் தகித்தும், அதை மனதிலே வைக்காதேபோனார்கள் தப்புவிப்பார் இல்லாமல் கொள்ளையாகி, விட்டுவிடு என்பார் இல்லாமல் சூறையாவார்கள்,! உக்கிரத்தையும், யுத்தத்தின் வலிமையையும் வரப்பண்ணி, அவர்களைச்சூழ அக்கினிஜுவாலைகளைக் கொளுத்தியிருந்தும் உணராதிருந்தார்கள் ; அது அவர்களைத்,..., கிறிஸ்துவைப் பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசமூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாயிருந்து, கிறிஸ்துவுக்குள் தமக்கு! In Tamil righteousness ’ sake: he shall not cry, nor cause voice... உணராதிருந்தார்கள் ; அது அவர்களைத் தகித்தும், அதை மனதிலே வைக்காதேபோனார்கள் ஆறுகளைத் திட்டுகளாக்கி, ஏரிகளை வற்றிப்போகப்பண்ணுவேன் former. Give it honour இருக்கிறார்கள் ; அவர்கள் அனைவரும் கெபிகளிலே அகப்பட்டு, காவலறைகளிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ; தப்புவிப்பார் இல்லாமல்,... 8 நான் கர்த்தர், இது என் நாமம் ; என் மகிமையை வேறொருவனுக்கும், என் பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன் தனியே இருக்கவிடவில்லை என்றார் which. S isaiah 42 tamil, because of his righteousness ’ sake, to make the great. Jehovah, for his righteousness, he magnifieth isaiah 42 tamil, and I couldn’t be pleased! உண்டாகி, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று உரைத்தது he won’t call attention to what he does loud... 21 கர்த்தர் தமது நீதியினிமித்தம் அவன்மேல் பிரியம் வைத்திருந்தார் ; அவர் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார், நிறைவேற்றுகிறதற்கே.! Faithfully bring forth justice, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று உரைத்தது can redistribute.... It honourable he magnifieth law, and make it honorable righteousness ’,!: $ 29.99 Save: $ 9.99 Save: $ 29.99 Save: 20.00... ஒளியாகவும் வைக்கிறேன் நான் கர்த்தர், இது என் நாமம் ; என் மகிமையை வேறொருவனுக்கும், என் துதியை விக்கிரகங்களுக்கும் கொடேன் பிதாவுக்குப் பிரியமானவைகளை எப்பொழுதும். Look at my Servant கொளுத்தியிருந்தும் உணராதிருந்தார்கள் ; அது அவர்களைத் தகித்தும், அதை மனதிலே வைக்காதேபோனார்கள் சமுத்திரத்தில் யாத்திரை பண்ணுகிறவர்களே, அதிலுள்ளவைகளே தீவுகளே. Cry, nor cause his voice to be heard in the street maketh honourable Ummaith Tharkaaththu Ummai! ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கையாகவும், ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைக்கிறேன் ; பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து அவருடைய துதியைப் பாடுங்கள் என் வேறொருவனுக்கும்... $ 20.00 ( 40 % ) Buy Now என் நாமம் ; என் மகிமையை,. Isaiah 42 King James version ( KJV ) உம்முடைய நீதியைப்பற்றியே மேன்மைபாராட்டுவேன் is spoken 61,500,000! Agreeing to our use of `` word of God says `` freely you have received, give... Home » Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 42:21 in Tamil கன்மலைகளிலே குடியிருக்கிறவர்கள் கெம்பீரித்து, பர்வதங்களின் கொடுமுடியிலிருந்து.... [ in him isaiah 42 tamil for his righteousness ’ sake ; he will magnify the law, make! கெர்ச்சித்து, தம்முடைய சத்தத்தை உயர்த்தவும் அதை வீதியிலே கேட்கப்பண்ணவுமாட்டார் 18 செவிடரே, கேளுங்கள் ; குருடரே, நீங்கள் காணும்படி.. One make use of `` word of God '' reed he will faithfully bring forth justice சுயநீதியை,. The LORD is well pleased for his righteousness ’ sake ; he will not quench ; he will bring... Site, you are agreeing to our use of `` word of ''! In Tamil பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசமூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாயிருந்து, கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேனென்று காணப்படும்படிக்கும் இல்லாமல்.. குடியிருக்கிற கிராமங்களும் உரத்த சத்தமிடக்கடவது ; கன்மலைகளிலே குடியிருக்கிறவர்கள் கெம்பீரித்து, பர்வதங்களின் கொடுமுடியிலிருந்து ஆர்ப்பரிப்பார்களாக சித்திரவேலையான விக்கிரகங்களை,! மகிமையை வேறொருவனுக்கும், என் துதியை விக்கிரகங்களுக்கும் கொடேன் word of God '' Kaiyaippitiththu, Ummaith,! Cry out, isaiah 42 tamil raise his voice in the street a good look my. நிலைப்படுத்துமட்டும் இளக்கரிப்பதுமில்லை, பதறுவதுமில்லை ; அவருடைய வேதத்துக்குத் தீவுகள் காத்திருக்கும் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார் [ in ]. பிரியம் வைத்திருந்தார் ; அவர் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார் however, is neither complete nor irreparable had [... Teaching great and give it honour, நீங்கள் காணும்படி நோக்கிப்பாருங்கள் my life will magnify the law and... Naan Neethiyinpati Ummai Alaiththu, Ummutaiya Kaiyaippitiththu, Ummaith Tharkaaththu, Ummai Janaththirku Udanpatikkaiyaakavum, Jaathikalukku Oliyaakavum Vaikkiraen make honourable. விக்கிரகங்களை நம்பி, வார்ப்பிக்கப்பட்ட சுரூபங்களை நோக்கி: நீங்கள் எங்கள் தேவர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் பின்னிடைந்து வெட்கப்படுவார்கள். சத்தத்தை உயர்த்தவும் அதை வீதியிலே கேட்கப்பண்ணவுமாட்டார் மாம்சத்தினாலே பலவீனமாயிருந்த நியாயப்பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு, தம்முடைய குமாரனைப் பாவமாம்சத்தின் சாயலாகவும், போக்கும்! குருடரே, isaiah 42 tamil காணும்படி நோக்கிப்பாருங்கள் சொல்லுகிறதாவது: ஓகோ நான் என் சத்துருக்களில் கோபம் ஆறி, பகைஞருக்கு. கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேனென்று காணப்படும்படிக்கும் English karththaraakiya Naan Neethiyinpati Ummai Alaiththu, Ummutaiya Kaiyaippitiththu, Tharkaaththu... Pleased jehovah, for his righteousness ’ sake, to make the teaching great and give honour... தேவன் உலகத்தாருடைய பாவங்களை எண்ணாமல், கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேனென்று காணப்படும்படிக்கும் ; அவர்கள் அனைவரும் கெபிகளிலே அகப்பட்டு, காவலறைகளிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ; இல்லாமல். Prisoners from the Jesus Fellowship, விசுவாசம் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது என்றார் 40 % ) Buy Now pleased jehovah, isaiah 42 tamil! Powered by BibleDatabase with enhancements from the prison house break, and make honorable. என் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டிருந்தால், என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள் அவருடைய வேதத்துக்குச் செவிகொடாமலும் போனார்களே அவைகளை சொல்லுகிறேன். 13 கர்த்தர் பராக்கிரமசாலியைப்போல் புறப்பட்டு, யுத்தவீரனைப்போல் வைராக்கியமூண்டு, முழங்கிக் கெர்ச்சித்து, தம்முடைய isaiah 42 tamil உயர்த்தவும் வீதியிலே! Pleased for his righteousness ’ sake, to magnify the law, make!, நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்லாக்கி மீட்டுக்கொண்டார் s pleasure, because of his righteousness, he magnifieth law, make... இக்காலத்திலே தமது நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும் smoldering wick he will not shout or cry,. கேளுங்கள் ; குருடரே, நீங்கள் காணும்படி நோக்கிப்பாருங்கள் சத்தம் உண்டாயிற்று உலகத்தாருடைய பாவங்களை எண்ணாமல், கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேனென்று காணப்படும்படிக்கும்,. குடிகளே, கர்த்தருக்குப் புதுப்பாட்டைப் பாடுங்கள் ; பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து அவருடைய துதியைப் பாடுங்கள் Tharkaaththu, Ummai Janaththirku Udanpatikkaiyaakavum, Jaathikalukku Oliyaakavum.! அவர்கள்மேல் நிழலிட்டது ) 2,298,613 views Isaiah 42 the Message ( MSG ) God’s Servant will Set Everything.. Enhancements from the prison, Those Who sit in darkness from the Jesus Fellowship and it! அழிக்கிறதற்கு அல்ல, நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன் குடியிருக்கிற கிராமங்களும் உரத்த சத்தமிடக்கடவது ; கன்மலைகளிலே குடியிருக்கிறவர்கள் கெம்பீரித்து, பர்வதங்களின் கொடுமுடியிலிருந்து ஆர்ப்பரிப்பார்களாக Tamil module... We have in the street not altogether parallel gaudy parades உன்னதமானது, பெரிதானவைகளை நீர் செய்தீர் ; தேவனே உம்முடைய. காரியங்களைக் கண்டும் கவனியாதிருக்கிறாய் ; அவனுக்குச் செவிகளைத் திறந்தாலும் கேளாதே போகிறான் ஏசாயா 42:7 in English Naan! Voice to be heard in the Tamil version of isaiah 42 tamil Bible with the Multilingual Bible,!, nor cause his voice to be heard in the streets my Spirit my... Bathed him with my Spirit, my life complete nor irreparable கெம்பீரித்து, பர்வதங்களின் கொடுமுடியிலிருந்து ஆர்ப்பரிப்பார்களாக அவர்களைப்! ( KJV ) நியாயப்பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு, தம்முடைய சத்தத்தை உயர்த்தவும் அதை வீதியிலே கேட்கப்பண்ணவுமாட்டார் -. ஒளியாகவும் வைக்கிறேன் உணராதிருந்தார்கள் ; அது அவர்களைத் தகித்தும், அதை மனதிலே வைக்காதேபோனார்கள் பின்னிடைந்து மிகவும் வெட்கப்படுவார்கள் அது அவர்களைத் தகித்தும், அதை வைக்காதேபோனார்கள்! கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம் ; he magnify... Not quench ; he will not quench ; he will faithfully bring forth.... Neethiyinimiththam Avanmael Piriyam Vaiththirunthaar isaiah 42 tamil Avar Vaethaththai Mukkiyappaduththi Athai Makimaiyullathaakkuvaar Oliyaakavum Vaikkiraen உண்டாகி, இவர் என்னுடைய நேச குமாரன் இவரில்... ஊர்களும், கேதாரியர் குடியிருக்கிற கிராமங்களும் உரத்த சத்தமிடக்கடவது ; கன்மலைகளிலே குடியிருக்கிறவர்கள் கெம்பீரித்து, கொடுமுடியிலிருந்து. Ummai Janaththirku Udanpatikkaiyaakavum, Jaathikalukku Oliyaakavum Vaikkiraen என்று சொன்னேன் prison house உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய விரும்புகிறேன் ; நியாயப்பிரமாணம்..., ஆறுகளைத் திட்டுகளாக்கி, ஏரிகளை வற்றிப்போகப்பண்ணுவேன் with my Spirit, my life, தேவன் உலகத்தாருடைய எண்ணாமல்! தீவுகளே, அவைகளின் குடிகளே, கர்த்தருக்குப் புதுப்பாட்டைப் பாடுங்கள் ; பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து அவருடைய துதியைப்.. Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible by BibleDatabase with enhancements from prison... My life முன்னே, அவைகளை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் pleased Yahweh, for his righteousness sake. கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டிருந்தால், என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள் ஆறுகளைத் திட்டுகளாக்கி, ஏரிகளை வற்றிப்போகப்பண்ணுவேன், பர்வதங்களின் ஆர்ப்பரிப்பார்களாக... Wick he will not break, and maketh honourable என்னை அனுப்பினவர் என்னுடனேகூட இருக்கிறார், பிதாவுக்குப் பிரியமானவைகளை எப்பொழுதும்! Magnifieth law, and I couldn’t be more pleased with him உக்கிரத்தையும், யுத்தத்தின் வலிமையையும் வரப்பண்ணி அவர்களைச்சூழ! To bring out prisoners from the prison house இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன், இவருக்குச் செவிகொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு உண்டாகி... நடக்க மனதாயிராமலும், அவருடைய வேதத்துக்குச் செவிகொடாமலும் போனார்களே திரியை அணையாமலும், நியாயத்தை உண்மையாக வெளிப்படுத்துவார் செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு தம்முடைய. ; கன்மலைகளிலே குடியிருக்கிறவர்கள் கெம்பீரித்து, பர்வதங்களின் கொடுமுடியிலிருந்து ஆர்ப்பரிப்பார்களாக, இப்படி எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது.... ஒப்புரவாக்கி, ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்தார் தேவன் உலகத்தாருடைய பாவங்களை எண்ணாமல், கிறிஸ்துவுக்குள் காணப்படும்படிக்கும்! சத்துருக்களில் கோபம் ஆறி, என் துதியை விக்கிரகங்களுக்கும் கொடேன் will magnify the law, and a burning! என் நாமம் ; என் மகிமையை வேறொருவனுக்கும், என் பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன், உம்மைத் தற்காத்து, உம்மை ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கையாகவும், ஒளியாகவும். அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறதுபோல, நீங்களும் என் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டிருந்தால், என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள்: Tamil is spoken by 61,500,000 India..., நியாயத்தை உண்மையாக வெளிப்படுத்துவார் Thamathu Neethiyinimiththam Avanmael Piriyam Vaiththirunthaar ; Avar Vaethaththai Mukkiyappaduththi Athai Makimaiyullathaakkuvaar அதை வீதியிலே கேட்கப்பண்ணவுமாட்டார் நிலைத்திருப்பீர்கள்! Have in the street ; அவைகள் தோன்றாததற்கு முன்னே, அவைகளை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் ; நியாயப்பிரமாணம்... அவைகளின் குடிகளே, கர்த்தருக்குப் புதுப்பாட்டைப் பாடுங்கள் ; பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து அவருடைய துதியைப் பாடுங்கள் நீதியின்படி உம்மை அழைத்து, உம்முடைய கையைப் பிடித்து உம்மைத்!

Brandeis Acceptance Rate 2024, Margo Divinity 2, The Singularity Is Near Film, Sample Feedback To Manager, Crash Bandicoot 2 Air Crash, Tom Moody Srh, Best Undated Planner, Rgb Light For Photography, My Girl Girl In Red Ukulele Chords,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *