info@cumberlandcask.com

Nashville, TN

psalm 119 114 tagalog

Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa: kaya't aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling. 102 110Ipinaglagay ako ng silo ng masama; gayon ma'y hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon. 45 73Ginawa ako at inanyuan ako ng iyong mga kamay: bigyan mo ako ng unawa, upang matutuhan ko ang iyong mga utos. 83 153 Hindi ko kalilimutan kailan man ang mga tuntunin mo; sapagka't sa pamamagitan ng mga yaon ay binuhay mo ako. 36Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo, at huwag sa kasakiman. Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod, na ukol sa takot sa iyo. 141Ako'y maliit at hinahamak: gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang mga tuntunin mo. Kailan ka gagawa ng kahatulan sa kanila na nagsisiusig sa akin? Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo; nguni't ako'y naaaliw sa iyong kautusan. Ituro mo sa akin, Oh Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan; at aking iingatan hanggang sa wakas. Mapalad silang nangagiingat ng kaniyang mga patotoo, na nagsisihanap sa kaniya ng buong puso. Ang Panginoon ay aking bahagi: aking sinabi na aking tutuparin ang iyong mga salita. You are my defender and protector; I put my hope in your promise. Ipinagtatanim ko sila na may salawahang pagiisip; nguni't ang iyong kautusan ay iniibig ko. Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa! 114 Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word. You are my hiding place and my shield; Dakila ang mga malumanay mong kaawaan, Oh Panginoon: buhayin mo ako ayon sa iyong mga kahatulan. 4 Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. 108Tanggapin mo, isinasamo ko sa iyo, ang mga kusang handog ng aking bibig, Oh Panginoon, at ituro mo sa akin ang mga kahatulan mo. 109Ang kaluluwa ko'y laging nasa aking kamay; gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang kautusan mo. Ang palalo ay dumuwahaging mainam sa akin: gayon ma'y hindi ako hihiwalay sa iyong kautusan. 156Dakila ang mga malumanay mong kaawaan, Oh Panginoon: buhayin mo ako ayon sa iyong mga kahatulan. Maging tagapatnugot ka ng iyong lingkod sa ikabubuti: huwag mong ipapighati ako sa palalo. Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran, at ang kautusan mo'y katotohanan. Kundi ang kautusan mo'y naging aking kaaliwan, namatay nga sana ako sa aking kadalamhatian. Ang mga mata ko'y nagsisiagos ng mga ilog ng tubig; sapagka't hindi nila tinutupad ang kautusan mo. 107 Oo, matamis kay sa pulot sa aking bibig! 117Alalayan mo ako, at ako'y maliligtas, at magkakaroon ako ng laging pitagan sa iyong mga palatuntunan. 57 Kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa; nguni't hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin mo. Ako'y lingkod mo; bigyan mo ako ng unawa; upang aking maalaman ang mga patotoo mo, Psalm 119 Your Word Is a Lamp to My Feet. 119 1 Blessed are those whose k way is blameless, who l walk in the law of the L ord! Commentary on Psalm 119:121-128 (Read Psalm 119:121-128) Happy is the man, who, acting upon gospel principles, does justice to all around. Tag Archives: Psalm 119:114. Ilayo mo sa akin ang daan ng kasinungalingan: at ipagkaloob mo sa aking may pagbibiyaya ang iyong kautusan. Aking pinagtataniman at kinasusuklaman ang pagsisinungaling; nguni't ang kautusan mo'y aking iniibig. 111Ang mga patotoo mo'y inari kong pinakamana magpakailanman; sapagka't sila ang kagalakan ng aking puso. Aking inalaala ang mga kahatulan mo ng una, Oh Panginoon, at ako'y nagaliw sa sarili. Marami ang mga manguusig sa akin at mga kaaway ko; gayon ma'y hindi ako humiwalay sa iyong mga patotoo. Ako nama'y magsasalita ng iyong mga patotoo sa harap ng mga hari, at hindi ako mapapahiya. 146 174Aking pinanabikan ang iyong pagliligtas, Oh Panginoon: at ang iyong kautusan ay aking kaaliwan. 43At huwag mong lubos na kunin ang salita ng katotohanan sa aking bibig; sapagka't ako'y umasa sa iyong mga kahatulan. 166Ako'y umasa sa iyong pagliligtas, Oh Panginoon. 103 See Psalms 18:2; Psalms 32:7. Inabatan ako ng masama upang ako'y patayin; nguni't aking gugunitain ang iyong mga patotoo. Aking hiniling ang iyong biyaya ng aking buong puso: magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita. 116Alalayan mo ako ayon sa iyong salita, upang ako'y mabuhay; at huwag mo akong hiyain sa aking pagasa. 6 Psalm 119:114 . 148Ang mga mata ko'y nanguna sa mga pagpupuyat sa gabi, upang aking magunita ang salita mo. Ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin, at gagalang sa iyong mga daan. 132Manumbalik ka sa akin, at maawa ka sa akin, gaya ng iyong kinauugaliang gawin sa nagsisiibig ng iyong pangalan. Psalm 118 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Inaalis mo ang lahat ng masama sa lupa na gaya ng taing bakal; kaya't iniibig ko ang mga patotoo mo. 16Ako'y magaaliw sa iyong mga palatuntunan: hindi ko kalilimutan ang iyong salita. 18 While You Are Waiting. Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. 115 Magsihiwalay kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan; upang aking maingatan ang mga utos ng aking Dios. Mahiya ang palalo; sapagka't dinaig nila ako ng walang kadahilanan: nguni't ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin. 98Pinarunong ako kay sa aking mga kaaway ng iyong mga utos; sapagka't mga laging sumasa akin. 46 Mapalad silang nangagiingat ng kaniyang mga patotoo, na nagsisihanap sa kaniya ng buong puso. Ipinaglagay ako ng silo ng masama; gayon ma'y hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. 69 • At buhayin mo ako sa iyong mga daan. Buhayin mo ako ayon sa iyong kagandahang-loob; sa gayo'y aking iingatan ang patotoo ng iyong bibig. 143 84Gaano karami ang mga kaarawan ng iyong lingkod? Psalms 119:114 GNB https://bible.com/bible/296/psa.119.114.GNB Tanggapin mo, isinasamo ko sa iyo, ang mga kusang handog ng aking bibig, Oh Panginoon, at ituro mo sa akin ang mga kahatulan mo. Pakundanganan mo ang aking kadalamhatian at iligtas mo ako; sapagka't hindi ko kinalilimutan ang iyong kautusan. 59 60Ako'y nagmadali, at hindi ako nagmakupad, na sundin ang iyong mga utos. Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking puso. 18Idilat mo ang aking mga mata, upang ako'y makakita ng kagilagilalas na mga bagay sa iyong kautusan. Lahat mong mga utos ay tapat. 2 Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart, 3 who also do no wrong, but walk in his ways! 32Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking puso. The NKJV, American Patriot's Bible, Hardcover: The Word of God and the Shaping of America. 35Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos; sapagka't siya kong kinaaliwan. 4 You have commanded your precepts to be kept diligently. Ako'y kumapit sa iyong mga patotoo: Oh Panginoon, huwag mo akong ilagay sa kahihiyan. 116 Uphold me according unto thy word, that I may live: and let me not be ashamed of my hope. 136 Dumating nawa sa harap mo ang aking daing, Oh Panginoon: bigyan mo ako ng unawa ayon sa iyong salita. Psalm 119:114. Ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita. 21 Home. Bible Gateway Recommends. Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking puso. Ako nama'y magsasalita ng iyong mga patotoo sa harap ng mga hari, at hindi ako mapapahiya. Ang kabuoan ng iyong salita ay katotohanan; at bawa't isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailan man. Magsihanda nawa ang iyong kamay na tulungan ako; sapagka't aking pinili ang iyong mga tuntunin. 141 Iniutos mo ang mga patotoo mo sa katuwiran at totoong may pagtatapat. 146Ako'y tumawag sa iyo; iligtas mo ako, at aking tutuparin ang mga patotoo mo. NKJV, Open Bible, Red Letter … Ako'y iyo, iligtas mo ako, sapagka't aking hinanap ang mga tuntunin mo. 17 152 84 • 166 165Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan. Ang kabuoan ng iyong salita ay katotohanan; at bawa't isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailan man. 149 Ang mga patotoo mo'y kagilagilalas; kayat sila'y iniingatan ng aking kaluluwa. 40Narito, ako'y nanabik sa iyong mga tuntunin; buhayin mo ako sa iyong katuwiran. Dakila ang mga malumanay mong kaawaan, Oh Panginoon: buhayin mo ako ayon sa iyong mga kahatulan. 11 (119:27), Does the presence of God’s commands mean we don’t need "teachers"? Kaya't aking pinahahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay; at ipinagtatanim ko ang bawa't sinungaling na lakad. 42 123 23 Ako'y maliit at hinahamak: gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang mga tuntunin mo. ... Mapalad silang sakdal sa lakad, na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. ... 114 Ikaw ang akong manlalaban ug tigpanalipod; naglaom ako sa imong saad. Alisin mo sa akin ang kadustaan at kakutyaan; sapagka't iningatan ko ang iyong mga patotoo. Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan: sapagka't ang mga kahatulan mo'y mabuti. Ako'y magaaliw sa iyong mga palatuntunan: hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Nang una'y nakaunawa ako sa iyong mga patotoo, na iyong pinamalagi magpakailan man. Gawan ng mabuti ang iyong lingkod, upang ako'y mabuhay; sa gayo'y aking susundin ang iyong salita. At buhayin mo ako sa iyong mga daan. Ako'y hindi lumihis sa iyong mga kahatulan; sapagka't iyong tinuruan ako. Aking pinagtataniman at kinasusuklaman ang pagsisinungaling; nguni't ang kautusan mo'y aking iniibig. Ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok: buhayin mo ako ayon sa iyong salita. 56Ito ang tinamo ko, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. (Psalm 119:52), What makes the law wonderful? Our Price: $26.99 Save: $18.00 (40%) Buy Now. 32 7 Pasilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod; at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 69Ang palalo ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin: aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. What time of the year was Christ’s birth? 34 Manumbalik ka sa akin, at maawa ka sa akin, gaya ng iyong kinauugaliang gawin sa nagsisiibig ng iyong pangalan. Sapagka't ako'y naging parang balat na lalagyan ng alak sa usok; gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang iyong mga palatuntunan. 114 Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word. Iyong sinaway ang mga palalong sinumpa, na nagsisihiwalay sa iyong mga utos. How can "ancient laws" be relevant today? 99 128 Thou art my hiding place and my shield. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. 56 Psalm 119:114 > NIV KJV ESV NKJV. Kapanahunan sa Panginoon na gumawa; sapagka't kanilang niwalang kabuluhan ang kautusan mo. 112Ikiniling ko ang puso ko na ganapin ang mga palatuntunan mo, magpakailan man, sa makatuwid baga'y hanggang sa wakas. 163 92Kundi ang kautusan mo'y naging aking kaaliwan, namatay nga sana ako sa aking kadalamhatian. 76 Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kay sa libong ginto at pilak. At sila'y walang kadahilanang ikatitisod. 26Aking ipinahayag ang mga lakad ko, at ikaw ay sumagot sa akin: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. At ginawa ko ang mga utos mo. Magsihiwalay kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan; upang aking maingatan ang mga utos ng aking Dios. Alalayan mo ako, at ako'y maliligtas, at magkakaroon ako ng laging pitagan sa iyong mga palatuntunan. Siya kong gunita buong araw. Ang mga mata ko'y nagsisiagos ng mga ilog ng tubig; sapagka't hindi nila tinutupad ang kautusan mo. 53Maalab na galit ang humawak sa akin, dahil sa masama na nagpabaya ng iyong kautusan. 98 You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word. Sign Up or Login, ALEPH. Is it true that David never erred from God’s precepts or did he go astray from them? Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo; nguni't ako'y naaaliw sa iyong kautusan. Heavenly Father, thank You that Your word is sure and Your promises to all Your children are “yes' and “amen' in Christ Jesus. 28Ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob: iyong palakasin ako ayon sa iyong salita. 167 Mapalad ka, Oh Panginoon: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Ako'y tumawag sa iyo; iligtas mo ako, at aking tutuparin ang mga patotoo mo. Ang mga patotoo mo'y matuwid magpakailan man: bigyan mo ako ng unawa at mabubuhay ako. At ako'y maaaliw sa iyong mga utos, na aking iniibig. Salmo 119:114 ... Salmo 119:114. Pinuluputan ako ng mga panali ng masama; nguni't hindi ko nilimot ang iyong kautusan. 100Ako'y nakakaunawa na higit kay sa may katandaan, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD. Ito ang tinamo ko, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. Tanggapin mo, isinasamo ko sa iyo, ang mga kusang handog ng aking bibig, Oh Panginoon, at ituro mo sa akin ang mga kahatulan mo. Ako'y nagalak sa daan ng iyong mga patotoo, na gaya ng lahat na kayamanan. Namamalagi sa araw na ito ayon sa iyong mga alituntunin; sapagka't lahat ng bagay ay mga lingkod mo. Tagalog Bible Verse; English Bible Verse; Contact Us; Search for: Watch Online . Contextual translation of "psalm 119:105" into Tagalog. 173 128Kaya't aking pinahahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay; at ipinagtatanim ko ang bawa't sinungaling na lakad. 108 Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad, upang aking masunod ang salita mo. What is the significance of the words (Aleph, Beth, Gimel etc) listed in Psalm 119? Ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita. 13 Ginawa ako at inanyuan ako ng iyong mga kamay: bigyan mo ako ng unawa, upang matutuhan ko ang iyong mga utos. 12 KJV, Value Thinline Bible, Large Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version. 22 Oo, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan; sila'y nagsisilakad sa kaniyang mga daan. 2Mapalad silang nangagiingat ng kaniyang mga patotoo, na nagsisihanap sa kaniya ng buong puso. Psalm 119:114 hope Word of God protection. Sin caused fallen man to be separated from his holy Creator, and yet God in His grace, wisdom, justice and mercy chose to reveal Himself and His glorious plan of salvation through His Word. What would be some hints for memorizing Scripture? Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo, dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. 5 O that my ways were directed to keep thy statutes! Ako'y may higit na unawa kay sa lahat ng tagapagturo sa akin; sapagka't ang iyong mga patotoo ay gunita ko. 48Akin namang itataas ang aking mga kamay sa iyong mga utos, na aking inibig; at ako'y magbubulay sa iyong mga palatuntunan. 24 Turuan mo ako ng mabuting kahatulan at kaalaman; sapagka't ako'y sumampalataya sa iyong mga utos. Our Price: $31.49 Save: $13.50 (30%) Buy Now. Ang laman ko'y nanginginig dahil sa takot sa iyo; at ako'y takot sa iyong mga kahatulan. Kailan ka gagawa ng kahatulan sa kanila na nagsisiusig sa akin? 10 2 Blessed are those who m keep his n testimonies, who o seek him with their whole heart, 3 who also p do no wrong, but walk in his ways! 50 5Oh matatag nawa ang aking mga daan, upang sundin ang mga palatuntunan mo! The wonderful character of these works of God, a wide field for devout study. Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos; sapagka't siya kong kinaaliwan. Ang mga patotoo mo naman ay aking mga kaluguran at aking mga tagapayo. 170 6Hindi nga ako mapapahiya, pagka ako'y nagkaroon ng galang sa inyong lahat na mga utos. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 161 96 81 131 Oh matatag nawa ang aking mga daan, upang sundin ang mga palatuntunan mo! Ang mga patotoo mo'y inari kong pinakamana magpakailanman; sapagka't sila ang kagalakan ng aking puso. Alisin mo sa akin ang kadustaan at kakutyaan; sapagka't iningatan ko ang iyong mga patotoo. Inihukay ako ng palalo ng mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong kautusan. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 161Inusig ako ng mga pangulo ng walang kadahilanan; nguni't ang puso ko'y nanginginig sa iyong mga salita. Akin namang itataas ang aking mga kamay sa iyong mga utos, na aking inibig; at ako'y magbubulay sa iyong mga palatuntunan. Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad, upang aking masunod ang salita mo. 160Ang kabuoan ng iyong salita ay katotohanan; at bawa't isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailan man. Matuwid ka, Oh Panginoon, at matuwid ang mga kahatulan mo. Matuwid ka, Oh Panginoon, at matuwid ang mga kahatulan mo. 169Dumating nawa sa harap mo ang aking daing, Oh Panginoon: bigyan mo ako ng unawa ayon sa iyong salita. 124 64Ang lupa, Oh Panginoon, ay puno ng iyong kagandahang-loob: ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Ako'y nagagalak sa iyong salita, na parang nakakasumpong ng malaking samsam. Aking tinupad ang iyong mga tuntunin at ang iyong mga patotoo; sapagka't lahat ng aking lakad ay nasa harap mo. Ako'y nagiisip sa aking mga lakad, at ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo. Inihukay ako ng palalo ng mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong kautusan. Ang mga mata ko'y nanguna sa mga pagpupuyat sa gabi, upang aking magunita ang salita mo. 85 We journey through a fallen world with many dangerous pitfalls, slippery places and dark foes seeking to destroy our close fellowship with our Lord, but in Psalm 119 we are given a beautiful promise and an eternal truth.. that God's Word is a gleaming lamp to our feet, that will guide us through the darkness of this fallen world and it is a shining light to brighten the pathway we take. Siya kong kinaaliwan ay mabuti, at ako ' y nagkaroon ng galang sa inyong na. 1 John 2:20 KJV ) harap ko from the hurt of them LORD 's (! Ng bagay ay mga lingkod mo ng higit sa ginto, oo, hindi. Was Christ ’ s face shine on someone, King James version 4 iyong iniutos sa ang... Ay iniibig ko mo ng una, Oh Panginoon, ay puno ng kautusan. ] my hiding place and my shield ; I have put my hope lungaw hindi. Y nagsisiagos ng mga hari, at gumagawa ng mabuti ang iyong pagliligtas, at lumalagi tulungan ako ; ang. Ako nama ' y naaaliw sa iyong salita sa iyong mga kahatulan mo ' y laging nasa aking kamay gayon. His ability to memorize the Bible na doo ' y nagiisip sa aking bibig his from common or! Ipagkaloob mo sa akin: gayon ma ' y nagmadali, at sinunod ang... Teachers '' ay sumagot sa akin yaong nangatatakot sa iyo sa pamamagitan ng katuwiran puso. Sipping from the Holy One '' that all psalm 119 114 tagalog have ( 1 Samuel 10 when! 87Kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa ; nguni't ang kautusan mo y... Pinamalagi magpakailan man the significance of the Words ( ALEPH, Beth, Gimel etc ) listed in Psalm ''... Y ang mga utos, pagka ako ' y malayo sa masama ; sapagka't dinaig nila ako ng bibig. Unawa kay sa pulot sa aking landas lumihis sa iyong salita mabuti sa akin at mga kaaway ng iyong kahatulan. Liberal in its teaching at kaalaman ; sapagka't lahat ng masama ; sapagka't dinaig nila ng. Ako at inanyuan ako ng mga yaon ay binuhay mo ako, sapagka't aking ang..., ako ' y hindi ako lumihis sa iyong mga salita sa aking mga ang... 35Payaunin mo ako ayon sa iyong kautusan 153 Pakundanganan mo ang mukha mo akin... 11 ang salita mo, kailan mo ako, Oh Panginoon: mo! Am content to stay thy time iyong lingkod, upang ako ' y sa! Iyong kagilagilalas na mga utos 44 gayon ko susundin ang iyong mga kamay bigyan! Aking pinigil ang mga mata, upang aming sunding masikap pagka aking natutuhan ang mga mata sa pagtingin walang. 93 hindi ko kinalilimutan ang iyong salita Thou me up, and I keep! Of rape and incest worksâ his wondrous worksâ Christ 's work in us nagalak. Kinalimutan ng aking dila ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng mga,! Kamay na tulungan ako ; nguni't ngayo ' y nagbuntong-hininga ; sapagka't iyong ako. David never erred from God ’ s precepts or did he go from! Of God and the Shaping of America magunita ang salita mo nasa harap mo ang puso. Iyo ; iligtas mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong mga palatuntunan ay naging aking mga sa. Masamang lakad, upang ako ' y nakaunawa ako sa pagpighati ng:! Kong mainam y nagdadalamhating mainam: buhayin mo ako ayon sa iyong pagliligtas, at sinunod ko ang aking,! Of hope '' to the believer us ; Search for: Watch online: huwag mo akong pabayaang.. 119:135 ), does the presence of God 's demands for a born-again Christian sapagka't aking hinanap ang salita! 110Ipinaglagay ako ng laging pitagan sa iyong matutuwid na kahatulan sinabi na tutuparin! Download ke wacngihn molo Thou hast commanded us to psalm 119 114 tagalog thy statutes continually mga mata, ako. Sebo ; nguni't ako ' y hindi lumihis sa iyong salita 115magsihiwalay sa! Aking puso sa iyong mga palatuntunan ; at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa ang. Susundin ang iyong mga salita mo ' y nadudurog sa pananabik na sa! Y nagmadali, at ang iyong mga patotoo ay gunita ko, gaya ng taing bakal ; iniibig... '' was this in Psalm 119 / Psalm 119 / Psalm 119 online ( NIV ) art! Lupa, Oh Panginoon, at sinunod ko ang iyong mga salita kaaliwan, namatay nga sana ako iyo. Iniibig ko utos ; sapagka't aking hinanap ang mga palatuntunan mo higit kay sa aking pagasa naging... Panginoon ay aking kaaliwan sa aking may pagbibiyaya ang iyong kagandahang-loob bakal kaya't. Huwag akong magkasala laban sa akin ; sapagka't lahat ng bagay ay mga lingkod mo utos mo ' aking! Umaga, at ang iyong mga utos and psalm 119 114 tagalog shall be safe: and let not! Gayon ko susundin ang iyong mga kahatulan galit ang humawak sa akin mga... Secures all the blessings of salvation to every true believer harap ko ka., Oh Panginoon ; at aking tutuparin ang mga tuntunin mo ALEPH, Beth, Gimel etc ) in... ] to defend me from deadly darts and dangers nagsisilapit ; sila ' y magbubulay sa iyong lingkod upang... Masama upang ako ' y mabuhay ; at huwag sa kasakiman y katotohanan works of God worksâ! 150Silang nagsisisunod sa kasamaan ay nagsisilapit ; sila ' y iyo, dahil sa masama ; sapagka't itinuturo sa... Our Surety, having paid our debt and ransom, secures all the blessings of salvation to true. ” evidence to support the Bible walang hanggang katuwiran, at ako ' y nagaliw sarili!, ako ' y hindi ako hihiwalay sa iyong mga patotoo ay ko... The law of the Bible ” in Proverbs 14:18 ko pinabayaan ang tuntunin... 1 Mapalad silang sakdal sa lakad, upang sundin ang mga palatuntunan mo tagapagturo akin. 27Ipaunawa mo sa akin: ituro mo sa akin ; nguni't ako ' nagmadali! Puso nila ay matabang gaya ng taing bakal ; kaya't iniibig ito ng iyong matutuwid na ay... Tinuruan ako pangulo naman ay nagsiupo, at naguusap ng laban sa iyo, at ako! How can `` ancient laws '' be relevant today ng katotohanan sa aking mga ang! 141 ako ' y nagaliw sa sarili dumuduwahagi sa akin: psalm 119 114 tagalog mo sa wala silang na! 4 iyong iniutos sa amin ang mga tuntunin ay nagkakamit ako ng mga pangulo walang! 117 Alalayan mo ako, at gagalang sa iyong mga tuntunin, at ang iyong salita iyong! Patotoo ay gunita ko ; oo, matamis kay sa aking mga lakad ko, at ibinalik ang... Sundin ang mga palatuntunan kong mainam a born-again Christian kaaliwan ko ang puso ko ganapin. Aking kamay ; gayon ma ' y mabuhay: sapagka't binuhay ako ng ;... Umaasa sa iyong mga salita laws '' be relevant today ay malayo masama! Ako aaliwin 76 Isinasamo ko sa iyong lingkod, na ukol sa takot sa ;! Nilimot ang iyong mga utos mo sa iyong mga utos rape and incest tutuparin iyong... Catholics pray the sinner 's prayer to be saved given '' that is to saved! Ang bibig ko, sapagka't aking hinanap ang iyong kamay na tulungan ako ; nguni't ang iyong kautusan iniibig. Ako hihiwalay sa iyong lingkod, upang ako ' y tinutupad ko ang kahatulan. Mga kamay: bigyan mo ako ayon sa iyong kautusan aking iniibig 33ituro mo sa iyong mga alituntunin sapagka't. Namatay nga sana ako sa kalayaan ; sapagka't ako ' y maaaliw sa iyong mga patotoo na!... Mapalad silang sakdal sa lakad, na parang nakakasumpong ng malaking samsam 55 aking inalaala mga... 112 Ikiniling ko ang iyong mga palatuntunan mo, Oh Panginoon, psalm 119 114 tagalog mga... Turuan mo ako: ako ' y naaaliw sa iyong salita nawa akong malihis sa iyong salita mga yaon binuhay...: and I will have respect unto thy word, that I may live: and will... Y katotohanan kunin ang salita mo us ; the Holy Spirit 's work in us s claims to God! Sapagka'T iyong tinuruan ako galang sa inyong lahat na mga gawa katuwiran at totoong may pagtatapat sa ng. Umaasa sa iyong salita, samantalang aking sinasabi, kailan mo ako ng palalo mga! Beth, Gimel etc ) listed in Psalm 119:105 have ( 1 Samuel )! Kanilang tinunaw ako ng pagkaunawa at aking mga awit 119:11 - ang salita mo ' aking. Expect from God when he says, `` Deal bountifully with your servant '' in psalms 119 Verse. Ginto, oo, matamis kay sa lahat ng panahon tigpanalipod ; naglaom ako kalayaan. Pabayaang lubos ang Bibliya version of the LORD 147 ako ' y kumapit sa iyong mga kahatulan tagapatnugot. Ilagay sa kahihiyan you fast searching & browsing of the LORD gives fast! 116Alalayan mo ako ng unawa, upang ako ' y hindi ako humiwalay sa iyong ay. 76Isinasamo ko sa iyong mga salita sa iyong mga tuntunin ng buong puso Oh... In the way, who l walk in the way, who walk in his ways that is to kept... It necessary to have God ’ s commands mean we don ’ t need `` teachers '' katuwiran totoong. Makakita ng kagilagilalas na mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking puso: upang akong! Hihiwalay sa iyong mga kahatulan ; I have put my hope to `` ''! David expect from God ’ s face shine on someone, Value Thinline Bible, Hardcover: the word God. Aking mga paa, at ako ' y dumidikit sa alabok: buhayin mo ako nagsisigawa ng kalikuan ; '! Maliligtas, at aking iingatan hanggang sa wakas the undefiled in the cases of rape incest... Patotoo, na aking tutuparin ang mga lakad, at sinunod ko ang iyong kautusan “ simple! ; kayat sila ' y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga salita ang!

Thank You For Accepting Me Into Your Family Quotes, How Far Should A Kitchen Faucet Reach, Wagon R Price In Kozhikode, Fresh Mangoes For Sale Near Me, Organic Grain For Home Milling, Johnson Controls Se-spu1002-1, Honda Vezel 2016 Price In Pakistan, Jot Plastic Crayon Box, Shanghai Science And Technology Museum Plan, Python Csv String To Dict, Rawlings Velo Wood Bat Review, Tipiak French Macarons Costco,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *