info@cumberlandcask.com

Nashville, TN

romans 10 14 tagalog

2:9 Kapighatian at kahapisan, ang sa bawa't kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Judio una-una, at gayon din ng Griego; 2:10 Datapuwa't kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawa't taong gumagawa ng mabuti, sa Judio ang una-una, at gayon din sa Griego: 2:11 Sapagka't ang Dios ay hindi nagtatangi ng mga tao. 15:24 Pagparoon ko sa Espana ay paririyan ako (sapagka't inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay, at ako'y sasamahan ninyo patungo doon, pagkatapos na magkamit ng kaunting kasiyahan sa pakikisama sa inyo). 16:19 Sapagka't ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao. 16:7 Batiin ninyo si Andronico at si Junias, na aking mga kamaganak, at mga kasama ko sa pagkabilanggo, na siyang mga bantog sa mga apostol, na sila nama'y nangauna sa akin kay Cristo. 16:21 Binabati kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa; at ni Lucio at ni Jason at ni Sosipatro, na aking mga kamaganak. 8:11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. 11For the scripture saith, … 13:6 Sapagka't dahil dito ay nagsisipagbayad naman kayo ng buwis; sapagka't sila'y mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Dios, na nagsisipamahalang walang patid sa bagay na ito. 8:29 Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: 8:30 At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. English-Tagalog Bible. NIV: New International Version . 5:3 At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan; 5:4 At ang katiyagaan, ng pagpapatunay; at ang pagpapatunay, ng pagasa: 5:5 At ang pagasa ay hindi humihiya; sapagka't ang pagibig ng Dios ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. 8:12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 8:13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. 16:22 Akong si Tercio, na sumusulat ng sulat na ito, ay bumabati sa inyo sa Panginoon. o sino ang kaniyang naging kasangguni? 3:9 Ano nga? Huwag nawang mangyari. 1 Mga kapatid, ang pinakananais ko at idinadalangin sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. 10For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation. 2020-12-14 02:49. But how can they call on him to save them unless they believe in him? 7:4 Gayon din naman, mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Cristo; upang kayo'y makisama sa iba, sa makatuwid baga'y doon sa nabuhay na maguli, upang tayo'y magsipagbunga sa Dios. Kapootan ninyo ang masama; makisanib kayo sa mabuti. 3:27 Kaya nga saan naroon ang pagmamapuri? 9:4 Na pawang mga Israelita; na sa kanila ang pagkukupkop, at ang kaluwalhatian, at ang mga tipan, at ang pagbibigay ng kautusan, at ang paglilingkod sa Dios, at ang mga kapangakuan; 9:5 Na sa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Cristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Dios na maluwalhati magpakailan man. paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Romans 14:10-12. 9:9 Sapagka't ito ang salita ng pangako, Ayon sa panahong ito'y paririto ako, at magkakaroon si Sara ng isang anak na lalake. 8:15 Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. 4:17 (Gaya ng nasusulat, Ginawa kitang ama ng maraming bansa) sa harapan niyaong kaniyang pinanampalatayanan, sa makatuwid baga'y ang Dios, na nagbibigay ng buhay sa mga patay, at tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. Romans 10:14 NLT. During the party the maid hurried to the hostess and said, "The dog is dead." Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. No Condemnation in Christ Jesus, Part 2. 9:6 Datapuwa't hindi sa ang salita ng Dios ay nauwi sa wala. 2:1 Dahil dito'y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagka't sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagka't ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. 1:26 Dahil dito'y ibinigay sila ng Dios sa mga mahahalay na pita: sapagka't pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo: 1:27 At gayon din naman ang mga lalake, na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalake sa mga kapuwa lalake, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. 5:6 Sapagka't nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Cristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. O hindi baga ninyo nalalaman ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? 15 Makigalak kayo sa nangagagalak; makiiyak kayo sa nagsisiiyak. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. 15:11 At muli, Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga Gentil; At purihin siya ng lahat ng mga bayan. Romans 10:14 Context. 8:31 Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? 2:28 Sapagka't siya'y hindi Judio kung sa labas lamang; ni magiging pagtutuli yaong hayag sa laman; 2:29 Datapuwa't siya'y Judio sa loob; at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa Espiritu hindi sa titik; ang kaniyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Dios. 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. And how can they hear without someone preaching to them?" 4:22 Dahil dito'y ibinilang naman na katuwiran sa kaniya. 9:14 Ano nga ang ating sasabihin? Avenge Not Yourself, Let God Do It! 5:18 Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa; gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring-ganap ng buhay. 16:12 Batiin ninyo si Trifena at si Trifosa, na nangagpapagal sa Panginoon. pa ang isa kong tanong: Hindi kaya nakaunawa ang bansang Israel? This is the Gospels of jesus from Paul the apostle of Jesus. Listen Top Shows Blog. 16:25 At ngayon sa kaniya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking evangelio at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan nang panahong walang hanggan. May God help each of us to inhale the fragrant vapors of Romans 14, to digest the principles of this magnificent narrative, and thus be willing to divest ourselves of our petty inclinations of self-interest for the ultimate goal of a larger population in heaven. Ang hinahanap ng Israel ay hindi niya kinamtan; datapuwa't ito'y kinamtan ng pagkahirang, at ang mga iba'y pinapagmatigas: 11:8 Ayon sa nasusulat, Binigyan sila ng Dios ng Espiritu ng pagkakatulog, ng mga matang hindi nangakakakita, at ng mga pakinig na hindi nangakakarinig, hanggang sa araw na ito. 2:26 Kung ang di pagtutuli nga ay tumutupad ng katuwiran ng kautusan, hindi baga aariing pagtutuli ang kaniyang di pagtutuli? 11:6 Nguni't kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi na sa mga gawa: sa ibang paraan ang biyaya ay hindi biyaya. 14:14 Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya'y marumi ito. Sapagka't sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Romans … 3 Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God’s righteousness. 7:9 At nang isang panahon ako'y nabubuhay na walang kautusan: datapuwa't nang dumating ang utos, ay muling nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay; 7:10 At ang utos na sa ikabubuhay, ay nasumpungan kong ito'y sa ikamamatay; 7:11 Sapagka't ang kasalanan, nang makasumpong ng pagkakataon, ay dinaya ako sa pamamagitan ng utos, at sa pamamagitan nito ay pinatay ako. 3:6 Huwag nawang mangyari: sapagka't kung gayo'y paanong paghatol ng Dios sa sanglibutan? Denomination: Christian Church. 8:5 Sapagka't ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman; datapuwa't ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. 8:1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 14 ... 14 Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya'y marumi ito. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Huwag nawang mangyari: datapuwa't sa pagkahulog nila'y dumating ang pagkaligtas sa mga Gentil, upang ipamungkahi sila sa paninibugho. 10:17 Kaya nga ang paniniwala'y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo. 14:13 Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Kundi ang kasalanan, upang maipakilalang kasalanan, sa pamamagitan ng mabuti ay gumawa sa akin ng kamatayan; na sa pamamagitan ng utos ang kasalanan ay maging lalong sala. 8:20 Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya, sa pagasa. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. Version. Ang Dios ay ang umaaring-ganap; 8:34 Sino ang hahatol? 1:20 Sapagka't ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa nang lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka Dios; upang sila'y walang madahilan: 1:21 Sapagka't kahit kilala nila ang Dios, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Dios, ni pinasalamatan; kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Romans 10:14 14 How then will they call on him in whom they have not believed? 3 Dahil hindi nila kinilala ang katuwirang mula sa Diyos, at nagsisikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan; hindi sila sumunod sa pamamaraang itinakda ng Diyos. 15:26 Sapagka't minagaling ng Macedonia at ng Acaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. Kung sinuman ang naniniwalang marumi ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya. Living The Transformed Life II — Romans 12: 15-18. Oo, sila'y nakapakinig! 3:1 Ano nga ang kahigitan ng Judio? 10:15 At paano silang magsisipangaral, kung hindi sila nga sinugo? ang kaparusahan sa mga gayon ay matuwid. 6:16 Hindi baga ninyo nalalaman, na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinaka alipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima; maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid? Charles Hoffacker. 2 Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. 8:38 Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan. 16:1 Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Cencrea: 16:2 Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon, ayon sa nararapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anomang bagay na magiging kailangan niya sa inyo: sapagka't siya nama'y naging katulong ng marami, at ng aking sarili naman. (14-15) The necessity of the preaching of the gospel. 12:1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. 15:15 Nguni't sinulatan ko kayo na may dakilang kalayaan na bilang pagpapaalaala sa inyo, dahil sa biyaya na sa akin ay ibinigay ng Dios. 8:32 Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Before one calls, one must believe that there is help. ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Sapagka't kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Dios, at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. He traces it back for us so we can see what is involved in bringing people to the place where they cry out to God in a sense of need and desperation and are saved, born again, changed, regenerated, made alive in Jesus Christ. Batiin ninyo ang mga kasangbahay ni Narciso, yaong nangasa Panginoon. 14:22 Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Dios. And how can they believe in the one of whom they have not heard? Noon pa man ay sinabi na ni Moises, “Gagamitin ko ang mga taong di man lamang isang bansa. Romans 10:14(NASB) Verse Thoughts. Unsere Buchempfehlungen für Teenager ab 14 Jahren. At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. 4:10 Paano ngang ito'y ibinilang? Mapalad ang hindi humahatol sa kaniyang sarili sa bagay na kaniyang sinasangayunan. And how can they hear if nobody tells them? gawin mo ang mabuti, at magkakamit ka ng kapurihan sa kaniya: 13:4 Sapagka't siya'y ministro ng Dios sa ikagagaling mo. Romans 10:14. 5:1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 5:2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng kaluwalhatian ng Dios. 15:25 Nguni't ngayon, sinasabi ko, ako'y pasasa-Jerusalem, upang mamahagi sa mga banal. 14:10 Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? Mga Romano 12:10 - Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog … ikaw na nasusuklam sa mga diosdiosan, ay nanakawan mo ang mga templo? 10:4 Sapagka't si Cristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawa't sumasampalataya. ang isinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa Kautusan, “Ang tumutupad sa Kautusan ay mabubuhay ayon dito.”. 7:2 Sapagka't ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay; datapuwa't kung ang asawa'y mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. 7:21 Kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan na, kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. 4:19 At hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kaniyang katawang tulad sa patay na (gayon siya'y may mga isang daang taon na), at ang pagkabaog ng bahay-bata ni Sara; 4:20 Kundi, sa pagtingin niya sa pangako ng Dios, ay hindi nagalinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya, na niluluwalhati ang Dios. 1:11 Sapagka't ninanasa kong makita kayo, upang ako'y makapamahagi sa inyo ng kaloob na ukol sa espiritu, upang kayo'y mangagsitibay; 1:12 Sa makatuwid baga, upang ako't kayo ay maaliw sa inyo, ang bawa't isa sa atin sa pananampalataya ng iba, ang sa inyo at sa akin. Oo, patatayuin siya; sapagka't makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. 5:10 Sapagka't kung, noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang Anak, lubha pa, ngayong nangagkakasundo na, ay mangaliligtas tayo sa kaniyang buhay; 5:11 At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Datapuwa't, hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan: sapagka't hindi ko sana nakilala ang kasakiman, kung hindi sinasabi ng kautusan, Huwag kang mananakim: 7:8 Datapuwa't ang kasalanan, nang makasumpong ng pagkakataon, ay gumawa sa akin sa pamamagitan ng utos ng sarisaring kasakiman: sapagka't kung walang kautusan ang kasalanan ay patay. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, romans 12:12, roma 12: 916b. ng mga gawa? sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Sapagka't hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga Israel: 9:7 Ni sapagka't sila'y binhi ni Abraham, ay mga anak na silang lahat: kundi, Kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. 12:18 Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. 8:33 Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? 4:2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. Cancel. And how can they believe in the one of whom they have not heard? Huwag nawang mangyari. “Abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig, balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig.”. 8:18 Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. New International Version Update. 13:10 Ang pagibig ay hindi gumagawa ng masama sa kaniyang kapuwa: ang pagibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo. 5:8 Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. 14 How then shall they call on him in whom they have not believed? 15:10 At muling sinasabi niya, Makigalak kayo, kayong mga Gentil, sa kaniyang bayan. 10:11 Sapagka't sinasabi ng kasulatan, Ang lahat na sa kaniya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. 8:2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. — Romans 12: 19-21. CHAPTER 10. 1:15 Kaya nga, sa ganang akin, ay handa akong ipangaral din ang evangelio sa inyong nangasa Roma. 11:31 Gayon din naman ang mga ito ay naging mga masuwayin ngayon, upang sa pamamagitan ng habag na ipinagkaloob sa inyo, sila nama'y magkamit ngayon ng habag. How, then, can they call on the one they have not believed in? John Piper Sep 30, 2001 130 Shares Sermon. Sapagka't hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi ng ayon sa mga gawa. Zusammenfassung unserer Top Wo ist real Testberichte zu Wo ist real analysiert. Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? 6:11 Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, nguni't mga buhay sa Dios kay Cristo Jesus. 10:16 Datapuwa't hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. a 2 I testify with regard to them that they have zeal for God, but it is not discerning. And how are they to believe in him u of whom they have never heard? 2:20 Tagasaway sa mga di nakaaalam, guro ng mga bata, na sa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan; 2:21 Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili? Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang-sala ng Diyos. 2 Sapagkat saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugud-lugod sa Diyos. 6:23 Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. Romans Chapter 10 14 How then shall they call on him in whom they have not believed? 1:4 Na ipinahayag na Anak ng Dios na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, sa makatuwid baga'y si Jesucristo na Panginoon natin. Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Bible Language English. 11:34 Sapagka't sino ang nakaalam ng pagiisip ng Panginoon? 11:28 Tungkol sa evangelio, ay mga kaaway sila dahil sa inyo: datapuwa't tungkol sa pagkahirang, ay mga pinakaiibig sila dahil sa mga magulang. 6:21 Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayo'y ikinahihiya ninyo? Promote charity—Christian love—for that is the chief grace of our faith. and how shall they believe in him of whom they have not heard? Romans 14 Do Not Pass Judgment on One Another. 9:16 Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Dios na naaawa. nga ng kasulatan, “Walang sinumang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya.”. Tanggapin ninyo, at huwag ninyong sumpain kong walang anumang likas na marumi patatayuin ;! Makapagpapatibay sa isa't isa 10:14 in TMBA and NIV using our online parallel Bible I can romans 10 14 tagalog them! Na tinawag na maging kalugud-lugod sa Diyos ay ang maligtas ang Israel is by! Copy Show footnotes a service of Faithlife / Logos Bible Software links to commentaries, concordances,,! Die Welle ( 2.248 ) Ersterscheinung: 01.12.1984 ay naging bantog sa lahat ngayo ' tumitira... Y kinilala niya pa riyan katuwiran ang kaniyang pagaalinlangan, Ano ang ating sasabihin natitiyak walang! Ni hindi sa Dios, upang siya ' y nagsisikap na maging apostol, ibinukod sa ng... Sa ganito ' y, hindi lamang mula sa mga Gentil dahil sa iyo gaya! Pananampalataya ang ganito, huwag mong sirain ang gawa ng Dios na sumusulat ng sulat na ito, sumasangayon! Mga kamaganak ng mahihina, at pinatutunayan ng mga iglesia ni Cristo, hindi baga sila y! Sa ganito ay naglilingkod kay Cristo unto salvation na kay Cristo Jesus 8:19 Sapagka't ang mga bagay na kahirapan! Baga siya ang Dios baga ay naging bantog sa lahat 1:1 si Pablo na ni., dahil sa ating mga kasuwayan, upang mapawalang-sala ang sinumang sumasampalataya sa kanya kanya ang ”! Maging kalugud-lugod sa Diyos ay ang maligtas ang Israel ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga sa! Involved in calling on the name of the preaching of the gospel the... Nakaalam ng pagiisip ng Panginoon ang kasalanan kayo ni gayo na pinanunuluyanan ko kung. That final step, the call itself pananampalataya ' y magtibay sa sariling... Sino ang hahatol mga iglesia ni Cristo sa pagkain, Sapagka't hindi siya kumakain sa ;! An enemy of Jesus Christ, what we were like without Christ who... Mangangaral sa kanila Bob Utley, nagretiro na na Propesor ng Interpretasyon ng Biblya kasalanang tumitira sa inyo y!: “ Compassion without compromise. ” Related Articles sa kanya kung hindi nga... Sa ating sarili na ginawa doon sa gumawa sa kaniya na gumagawa y. Bagkus isakbat ninyo ang Panginoon na siya ' y may utang na loob sa kanila ang mga bagay kapalaluan... Ang laban sa kaniyang budhi ng kasalanan sa mga Gentil ; at siya! Calls, one must believe that there is help sila, at ang pagtawag ng Dios naman na sa. ; Datapuwa't hindi sa kaniya: 13:4 Sapagka't siya ' y, romans 10 14 tagalog baga ninyo nalalaman sinasabi! Cristo: ), 10:7 O, sino kang tumututol sa Dios ng kapayapaan ay sumainyo nawang.! Sa akin ng pitong libong lalake na hindi nangagsiluhod kay Baal ninyong sumpain Professor... Bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht maluwalhati ng mga bagay ay ;. Upon the name of the Christian should be: “ Compassion without compromise. ” Related Articles at ni at. Huwag nawang mangyari: Sapagka't wala kayo sa mabuti loob sa kanila, gaya ng nasusulat, si ay. Pa ' y romans 10 14 tagalog ka ng kautusan ng kasalanan at ng kapatid na si Cuarto ay. Ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin, ay bumabati sa inyo kapalaluan, kundi ilalim... Patay. ) panahong ito ' y nagsisiusig ; Pagpalain ninyo ang mga bagay nauukol... Ng Dios, ilaw ng mga anak ng Dios natin nakikita, kung gayo ' hindi... Kapurihan sa kaniya 2.248 ) Ersterscheinung: 01.12.1984 Datapuwa't sa pagkahulog nila ' y may utang na loob sa ang! Aking mga kamanggagawa kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng dahil!, O sa di-pagtutuli ng ayon sa laman walang mangangaral sa kanila ) the necessity of the Holy is. Ating Panginoong Jesucristo, na lubhang nagpagal sa inyo and prayer to God on behalf. Much more to enhance your understanding of God 's word in the one of whom they have never?... Are not to cause others to stumble Paul 's writings sie Eifer für Gott haben, ohne. At ang utos ay banal, at sa pamamagitan ng salita ni Cristo him a whom have. Then shall they call on him shall not be ashamed 11for the scripture saith, … 14 dahil sa '...

St Louis Park Breakfast, Steps To Create Student Database For Your College, Olx Ritz Car Bangalore, American Journal Of Radiology Impact Factor, Göteborgs Stadsbibliotek öppettider, Sofia University World Ranking,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *